Sporen


"Dierenmishandeling omvat alle niet noodzakelijke handelingen en alle verwijtbare nalatigheden van mensen, waardoor dieren pijn wordt aangedaan, letsel toegebracht, of waardoor zij ernstig in hun welzijn worden benadeeld. In engere zin bezigt men de term ter aanduiding van een strafbaar feit dat zich voordoet wanneer bij de behandeling van dieren één of meer strafrechtelijke regels worden overtreden."