Of, dan wel in hoeverre


'Bij verzachtende omstandigheden ligt de nadruk op buiten de invloedssfeer van belanghebbende liggende situatie of gebeurtenissen. Voor de beoordeling of die omstandigheden tot een ander oordeel aanleiding kunnen geven, kan het van belang zijn of, dan wel in hoeverre, belanghebbende maatregelen heeft getroffen of had kunnen treffen om de omstandigheden naar zijn hand te zetten.'